top of page

הצהרה ראשונית של "צו 8 - פורום המילואים בישראל" (ע"ר) לאור מתקפת הטרור של חמא"ס בדרום

07.10.2023


בהמשך לטבח ההמוני שביצעה הבוקר התארגנות הטרור חמא"ס ומחבליה באזרחינו בדרום, ולאור איומים נוספים שנשקפים לחייהם של אזרחינו מהתארגנויות טרור נוספות,


"צו 8 - פורום המילואים בישראל" (ע"ר) קורא ליישם בדחיפות את הצעדים הבאים שנדרשים על מנת להבטיח את השמירה על חייהם של אזרחינו ואת כשירות ניהול פעולות צה"ל למערכה הקרובה:


א. לאפשר לכל יוצא צבא בעל כשירות נפשית וללא עבר פלילי, ששירת שירות מלא ומבצעי כלוחם, להצטייד בנשק אישי עם מחסנית ובה 50 כדורים לפחות לצורך הגנה על עצמו ועל סביבתו הקרובה. נבקש להדגיש את המובן מאליו, כי מי שקיבל לידיו רובה סער כדוגמת M16 כאשר היה בן 18 כדי להגן על המדינה והשלים שירות צבאי תקין ומלא כלוחם, ודאי שכשיר לקבל לידיו נשק קל כדוגמת אקדח בגיל 30 כדי להגן על המדינה ועל האזרחים שבעורף בשעה שאזרחינו מאוימים בישוביהם. לעניין זה נזכיר כי היה זה האופן שבו ניצחנו במלחמת העצמאות אל מול צבאות ערב, כאשר אנשי הישובים עצמם הם שהגנו על הישובים שבעורף באמצעות נשקם, בעוד שכוחות הישוב המאורגנים והמחתרות פעלו אל מול צבאות ערב בחזית. במתכונת זו גם פעל קודם לכן המשמר האזרחי הראשון לטובת הגנת הערים במהלך מלחמת העולם השניה ובעת מלחמת העצמאות


ב. להקים בדחיפות כוח מבצעי יעודי בכפיפות למשרד לביטחון לאומי שישמש כמשמר לאומי. על הכוח לקום על בסיס לוחמי מילואים לשעבר ששירותם הסתיים ומשכך לא גויסו למערכה הנוכחית ופנויים לשרת בו. כמו כן, יורכב הכוח גם משוטרים לשעבר וכן ממתנדבים כשירים נוספים. יש להקים את כוח המשמר הלאומי, לארגנו ולחמשו ללא דיחוי במטרה לפרוס מיד הגנה אפקטיבית על אזרחינו בעורף בעת שאנו, לוחמי צה"ל, לוחמים להדוף, לרדוף ולחסל את המחבלים ועוזריהם בחזית.


ג. יש להקים כבר כעת ועדת פיקוח מטכ"לית בראשות האלוף במילואים יצחק בריק כדי לזהות מחדלים בזמן אמת, ברגע התרחשותם, ולהביא אותם מידית לידיעת הציבור ומקבלי ההחלטות בדרג המדיני והצבאי וכדי לחייב לתקן אותם בדחיפות. האלוף במילואים יצחק בריק הוא שהזהיר מראש ובאופן מדויק מהתרחיש אותו אנחנו חווים כעת. הוא עשה זאת גם כאשר שילם מחיר אישי קשה והיה יעד למתקפות אישיות נגדו על רקע הביקורת שמתח וחשיפת הליקויים עליהם הצביע. אנו מאמינים שאין מתאים ממנו לפקח על ניהול המערכה ברמה המקצועית על מנת לצמצם, ובשאיפה אף למנוע לגמרי, מחדלים נוספים שעלולים לפגוע בתפקוד הצבא תוך כדי הלחימה.


ד. אנו קוראים למחוקקינו שבכנסת לקדם חקיקה מתאימה לעשיית דין במחבלים ובעוזריהם, על מנת להבטיח את הענישה הנדרשת לאלה מבין המחבלים שהיו אחראיים לטבח שנעשה במעל לאלף אזרחינו - צעירים, קשישים, נשים וטף. במקביל, אנו קוראים לרשויות האכיפה להערך להחיל גם את הדין הקיים על המחבלים ועוזריהם. נבקש להדגיש כי הטבח שנעשה באזרחינו בידי המחבלים ועוזריהם עולה כדי הפרה של אמנת האו"ם בדבר מניעתו וענישתו של הפשע השמדת עם, וכן על הדין הישראלי שנגזר ממנה כדוגמת החוק בדבר מניעתו וענישתו של הפשע השמדת עם, תש״י–1950.

הדין הישראלי מגדיר את המושג "השמדת עם" בסעיף 1(א) כ"אחד המעשים המפורטים להלן שנעשה בכוונה להשמיד, השמדה גמורה או חלקית, קיבוץ לאומי, אתני, גזעי או דתי (להלן: ”קיבוץ“), באשר הוא קיבוץ כזה".

ואלה המעשים:

(1) הריגת אנשים הנמנים עם הקיבוץ;

(2) גרימת נזק חמור, בגוף או בנפש, לאנשים הנמנים עם הקיבוץ;

(3) העמדת הקיבוץ בתנאי־חיים שיש בהם כדי להביא להשמדתו הגופנית, כולו או מקצתו;

(4) קביעת אמצעים שכוונתם למנוע את הילודה בקיבוץ;

(5) העברת ילדי הקיבוץ לקיבוץ אחר בדרך כפייה.


סעיף 3(א) לחוק כי "האשם באחד המעשים המפורטים להלן, דינו כדין האשם בהשמדת עם. ואלה המעשים":

(1) קשר לבצע השמדת עם;

(2) הסתה לבצע השמדת עם;

(3) נסיון לבצע השמדת עם;

(4) השתתפות בהשמדת עם.


נוכח המובהקות שבביצוע העבירות דנן בידי המחבלים ועוזריהם, אנו דורשים מרשויות האכיפה לכבד את האמנה ואת החוק, ולפסוק את העונש המתחייב כחוק על כל המעורבים שיוותרו בחיים לאחר סיום המערכה על פי סעיף 2 לחוק בו נקבע: "האשם בהשמדת עם, דינו – מיתה".


ה. אנו קוראים לכנות את המבצע הצבאי בשם "מבול זלעפות", וזאת על שם המבול המקראי שבא להעביר חמס מהארץ. בבראשית ו' פסוק יב מוסברת הסיבה שהצריכה להביא את המבול על הארץ: "ותשחת הארץ לפני האלהים ותמלא הארץ חמס". בפסוק יג נמסרת לנח האזהרה כי נדרש להביא מבול כדי להסיר את הרשע מן הארץ במילים: "ויאמר אלהים לנח, קץ כל בשר בא לפני, כי מלאה הארץ חמס מפניהם והנני משחיתם את הארץ". היממה האחרונה לימדה אותנו שגם בגבולנו הדרומי מלאה הארץ חמס. וכפי שהמבול המקראי תיקן את הארץ והסיר ממנה חמס, כך מבול האש והגופרית שלנו יתקן שוב את הארץ, ויסיר ממנה חמא"ס. כי מלאה הארץ חמא"ס מפניהם והננו משחיתם את הארץ. משום כך, אנו קוראים לכנות את המבצע "מבול זלעפות".


אזרחינו ורעינו, אנחנו נערכים לקראת מהלך בו נרדוף את המחבלים ועוזריהם. נצוד, נדביר ונכחיד את המחבלים בכל מקום שבו הם שורצים - כדי להבטיח את חיי טפינו, נשינו ואזרחינו. החגיגה נגמרה. ההפקרות נגמרה.


"צו 8 - פורום המילואים בישראל"נושאים חשובים
הנושאים שלנו
No tags yet.
bottom of page