top of page

נפתחה קרן סיוע למשרתי המילואים שגויסו בצו 8 למלחמת "חרבות ברזל"

לחברינו היקרים,


אנו שמחים לעדכן שבהתאם להחלטת הממשלה מספר 1023, הוקמה בידי עובדי משרד הביטחון קרן סיוע למשרתי המילואים שגויסו בצו 8 למלחמת "חרבות ברזל".


החל מאתמול, יום רביעי, ב' בכסלו תשפ"ד, 15.11.2023, תעניק הקרן מענקים וסיוע למשרתי המילואים במקרים של קשיים כלכליים או נזקים כלכליים שנגרמו עקב השתתפותם במלחמה. "צו 8 - פורום המילואים בישראל" (ע"ר) מברכים את הממשלה על החלטתה להקים את קרן הסיוע, וקוראים לחברינו לפנות אל הקרן בהקדם על מנת להבטיח את זכויותיכם.


את האיגרת המלאה הכוללת את ההסבר המפורט לגבי תקנון קרן הסיוע ניתן למצוא בקישור הבא: http://go.idf.il/r6e8d7d4v9 . למידע נוסף ניתן לפנות למוקד המילואים הטלפוני במספר 1111 שלוחה 4.


כמו כן, מערך ההסברה הלאומי במשרד ראש הממשלה, בשיתוף מערך הדיגיטל הלאומי, ריכזו את המידע הממשלתי הדרוש לציבור בימי המלחמה באתר אחד, השואב את מקורותיו ממשרדי וגופי הממשלה השונים. אנו ממליצים לחברינו להתעדכן באתר על זכויות נוספות המגיעות להם נוכח המצב הביטחוני ונוכח השתתפותם במערכה להגנת המדינה. כתובת האתר המיוחד היא: https://go.gov.il/swords-of-iron


ממשלת ישראל וצה"ל ביקשו להדגיש את הוקרתם והערכתם כלפי מערך המילואים, וכי הם מודעים לכך שחברי המערך שגויסו בצו 8 מהווים את החלק המרכזי בכוחו ובעוצמתו של צה"ל, ופועלים להגנת הכלל מתוך תחושת שליחות.


אנו קוראים לרשויות צה"ל ולמערך הפקידות לכבד את החלטת הממשלה במלואה וכלשונה ולהעניק למשרתי המילואים את הזכויות המלאות המגיעות להם מכח החלטת הממשלה ומכח תרומתם חסרת התקדים להגנת המדינה. להלן נוסחה המלא של החלטת הממשלה שהתקבלה:


מתוך הוקרה רבה והערכה עמוקה לחיילי מערך המילואים בצבא הגנה לישראל שהתייצבו לשירות מילואים במלחמת "חרבות ברזל" בעקבות המתקפה המשולבת שהחלה ביום 7 באוקטובר 2023 אשר כללה ירי טילים ופשיטת גורמים עוינים ברחבי בארץ, מתקפה שעודנה נמשכת, ומתוך הכרה בכך שמערך המילואים הוא חיוני לתפקודו המיטבי של צבא הגנה לישראל ולחוסנה של החברה במדינת ישראל, לחזק ולסייע לחיילי המילואים שנקראו לשירות חירום כדלקמן:

1. בהחלטה זו –

"חייל מילואים" – חייל בשירות מילואים שגויס החל מיום 7 באוקטובר 2023 (להלן: מועד התחילה) בצו לפי סעיף 8 לחוק שירות המילואים, התשס"ח-2008 (להלן – חוק שירות מילואים).


2. להטיל על שר הביטחון לפעול לתשלום מענק חד פעמי בסך של 1,100 שקלים חדשים לחייל מילואים ששירת 8 ימים ומעלה. חייל מילואים כאמור שהוא הורה לילד שטרם הגיע לגיל 14 יקבל בנוסף מענק חד פעמי בסכום של 2,000 שקלים חדשים. מענקים אלו יהיו במעמד של תגמול מיוחד כמשמעתו בסעיף 18 לחוק שירות מילואים ויעוגנו בפקודות הצבא. לצורך מימון סעיף זה יוקצה סכום בגובה של 443 מיליון שקלים חדשים מתוך הסכום האמור בסעיף 7.


3. להטיל על משרד הביטחון לקבוע אמות מידה לסיוע ותגמול לחיילים בשירות מילואים ששירתו במלחמת "חרבות ברזל לצורך הענקת סיוע לחיילי מילואים בין היתר בגין נזקים כלכליים שנגרמו להם ולבני משפחתם עקב השתתפותם בלחימה או עקב קריאתם לשירות מילואים בהתרעה קצרה ולשם הוקרתם. הפיצוי יינתן בכפוף להגשת בקשה והוכחה על התשלום, ההפסד או חיסרון הכיס שבו נדרשו החיילים לשאת ולא יותר מהתשלום, ההפסד או חיסרון הכיס בפועל, ובכפוף להוכחה כי החיילים מיצו את זכאותם על פי כל דין החל בנסיבות המקרה. אמות המידה יתייחסו, בין היתר, לחיילי מילואים שהם בעלי עסקים שהכנסתם נפגעה, סטודנטים, בעלי משפחות, חיילי מילואים שמרכז חייהם לא בישראל ואחרים. הכללים והמבחנים כאמור יפורסמו לציבור. לצורך מימון סעיף זה וסעיף 4 שלהלן יוקצה סכום בגובה של 70 מיליון שקלים חדשים מתוך הסכום האמור בסעיף 7. למען הסר ספק, מובהר כי מימוש סעיף זה וסעיף 4 שלהלן יהיו במעורבות מלאה וישירה של חשבות משרד הביטחון.


4. להטיל על שר הביטחון לפעול למתן פיצוי לחיילים שנאלצו לבטל או להקדים טיסות או לבטל חופשות, עקב השתתפותם במלחמת "חרבות ברזל" או עקב קריאתם לשירות מילואים בצו לפי סעיף 8 לחוק שירות המילואים. הפיצוי יינתן בכפוף להגשת בקשה והוכחה על התשלום שבו נדרשו החיילים לשאת ולא יותר מהתשלום בפועל, ובכפוף להוכחה כי החיילים מיצו את זכאותם על פי כל דין, ובכלל זה אל מול חברות התעופה, חברות הנסיעות וחברות הביטוח, לפי העניין.


בסעיף זה – "חייל" – חייל בשירות חובה לפי חוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986, חייל בשירות קבע וחייל מילואים.


5. להורות לשר העבודה לקדם בתוך 30 ימים תיקון לסעיף 270 לחוק הביטוח הלאומי, התשנ"ה-1995 שעניינו העלאת התגמול המזערי, כהגדרתו בחוק האמור, המשולם לחיילי המילואים לשיעור של 95% מהסכום הבסיסי, לחודש, מחולק בשלושים, עבור כל יום מילואים. התיקון האמור יחול על חיילי מילואים כהגדרתם בהחלטה זו ויהיה בגדר הוראת שעה לתקופה שמיום 7 באוקטובר 2023 ועד ליום 30 בנובמבר 2023. לצורך מימון סעיף זה יוקצה סכום של 307 מיליון שקלים חדשים מתוך הסכום האמור בסעיף 7.


6. כל התשלומים כאמור בהחלטה זו יינתנו בנוסף על כל סכום המגיע לחיילים על פי כל דין.


7. לצורך מימוש החלטה זו, להנחות את שר האוצר ואת השרה להגנת הסביבה לפנות בתוך יומיים ממועד קבלת החלטה זו אל הנהלת הקרן לשמירת הניקיון בבקשה להעביר בשנת 2023 סך של 820 מיליון שקלים חדשים מיתרת המזומנים שבחשבון היטל ההטמנה בקרן לשמירת הניקיון.


8. כנגד העברת הסכום שבסעיף 7, להקצות לקרן לשמירת הניקיון סך של 820 מיליון ש"ח בהרשאה להתחייב בשנת 2023 אשר ישמשו לביצוע מטרות הקרן לפי סעיף 11ג(ב) לחוק שמירת הניקיון, התשמ"ד-1984.


9. יתרת סך ההרשאות שלא מומשה מתוך ההרשאה להתחייב האמורה בסעיף 2 תוקצה בשנה העוקבת שלא בתקציב המקורי וזאת עד לחיוב הסך הכולל של ההרשאה כאמור.


ההחלטה התקבלה בהתאם לסעיף 19(א) בתקנון לעבודת הממשלה.


צו 8 - פורום המילואים לישראל (ע"ר)

נושאים חשובים
הנושאים שלנו
No tags yet.
bottom of page